Privacy

Deze privacy policy is voor Snoeren schoen- en voetspecialist BV en Snoeren Orthopedisch schoentechniek BV van toepassing. Verderop wordt enkel nog Snoeren- schoen- en voetspecialist benoemd.

 
 

Snoeren schoen- en voetspecialist hecht waarde aan de privacy van haar klanten en cliënten en zal dan ook zorgvuldig omgaan met uw gegevens. Middels deze privacyverklaring brengt Snoeren schoen- en voetspecialist u op de hoogte betreffende de omgang met uw persoonsgegevens. Iedere medewerk(st)er is zich bewust van hun verantwoordelijkheid in de omgang met de persoonsgegevens van klanten en cliënten.
Zij ondersteunen het privacy beleid binnen beide ondernemingen.
 
Welk van uw persoonsgegevens kunnen door Snoeren schoen- en voetspecialist worden verwerkt?
Het betreffen gegevens die door uzelf worden verstrekt aan Snoeren schoen- en voetspecialist. De wijze van verstrekken kan schriftelijk dan wel mondeling. Gegevens worden verstrekt in de winkel door het invullen van een klantenkaart, tijdens het maken van een telefonische afspraak en gedurende een consult. Gegevens die verwerkt kunnen worden zijn uw NAW-gegevens, telefoonnummer, geboortedatum en emailadres. Wanneer u gebruik maakt van de (para-)medische diensten van Snoeren schoen- en voetspecialist, zullen tevens uw BSN-nummer, verzekeringsgegevens en medische gegevens vastgelegd.
 
Waarom verwerkt Snoeren schoen- en voetspecialist uw gegevens?
Snoeren schoen- en voetspecialist gaat in veel gevallen een behandelovereenkomst met u aan in het kader van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. Onze behandelaars verzamelen gegevens omtrent uw gezondheid en de uit te voeren zorg aangaande uw (voet-)klachten. Hieronder valt tevens het noteren van het BSN-nummer, welke wij verplicht zijn te registreren aangaande de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg. Hiermee voorkomt Snoeren schoen- en voetspecialist persoonsverwisselingen en identiteitsfraude.
 
De persoonsgegevens worden zo nodig gebruikt om de diensten die Snoeren schoen- en voetspecialist aanbiedt, naar behoren te kunnen verlenen, goede en veilige patiëntenzorg te garanderen, voor het afhandelen van declaraties bij uw zorgverzekeraar en voor evaluatie en kwaliteitsdoeleinden. Wanneer u als klant de winkel bezoekt en u graag meedoet met ons spaartegoedsysteem, vragen wij op basis van toestemming uw NAW-gegevens en e-mailadres om uw fashion points bij te houden. Daarnaast kunnen wij u per post, per mail of via onze social media kanalen op de hoogte brengen van nieuwe producten en diensten.
U heeft het recht om de door u gegeven toestemming te allen tijde in te trekken.
 
Hoe lang bewaart Snoeren schoen- en voetspecialist uw gegevens?
De duur van het bewaren van gegevens heeft te maken met de reden van verwerking en is daarmee niet altijd hetzelfde. Echter worden uw gegevens niet langer bewaard dan voor Snoeren schoen- en voetspecialist strikt noodzakelijk is. Wegens fiscale redenen betreft dit in veel gevallen minstens 7 jaar na het laatste contactmoment. In het geval van een (para) medisch dossier kan deze termijn 15 jaar bedragen.
 
Deelt Snoeren schoen- en voetspecialist uw persoonsgegevens met derden?
In beginsel blijven uw persoonsgegevens enkel en alleen in het bezit van Snoeren schoen- en voetspecialist. Indien het (para-)medische traject waarin u zich bevindt, vraagt om overleg met derden, kunnen onze behandelaars uw gegevens delen met uw huisarts of andere medici. Dit met als doel uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen en het waarborgen van goede en veilige patiëntenzorg .
Momenteel wordt er binnen de praktijk gecommuniceerd via de beveiligde digitale informatie kanalen HIS (huisartseninformatiesysteem) of KIS (keteninformatiesysteem).

Snoeren schoen- en voetspecialist verkoopt uw gegevens uitdrukkelijk niet aan derden. Indien noodzakelijk sluit Snoeren schoen- en voetspecialist verwerkersovereenkomsten af met bedrijven die in opdracht van haar uw persoonsgegevens verwerken. Deze maatregelen worden genomen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen.
 
Welke plichten heeft Snoeren schoen- en voetspecialist als verwerker van uw gegevens?
Snoeren schoen- en voetspecialist vindt het belangrijk om op een correcte wijze met uw persoonsgegevens om te gaan. Wij verwerken enkel gegevens op basis van uw toestemming, ter uitvoering van een overeenkomst of vanuit een wettelijke verplichting. Daarnaast wordt er door Snoeren niet meer persoonsgegevens verzameld dan strikt noodzakelijk. Deze gegevens worden door ons bewaard op een beschermde server. Niet iedere medewerker heeft toegang tot uw gegevens: enkel behandelaars kunnen bij uw (para) medische informatie. Uw contactgegevens en facturatie kunnen enkel worden ingezien door de administratieve medewerkers.
 
Website
Via onze website bieden wij u de mogelijkheid vragen te stellen middels een contactformulier. U kiest welke gegevens u ons beschikbaar stelt, om uw vraag te behandelen. De duur van de opslag van deze gegevens, is afhankelijk van uw vraagstelling en tijd die ervoor nodig is tot een compleet antwoord te komen.
 
Recht op inzage, rectificatie en verwijdering van uw gegevens
Met betrekking tot uw persoonsgegevens hebt u een aantal rechten.
U komt het recht toe om uw door ons verwerkte persoonsgegevens in te zien dan wel een kopie daarvan toegestuurd krijgen (voor zover de privacy van derden daardoor niet wordt geschaad). Snoeren schoen- en voetspecialist brengt hiervoor geen kosten in rekening. Wel dient u zich vooraf te identificeren zodat met alle zekerheid gezegd kan worden dat het uw gegevens betreffen.
 
Tevens hebt u het recht uw persoonsgegevens aan te vullen of te corrigeren. Ook mag u desgewenst een eigen verklaring van medische aard toevoegen aan uw dossier.
 
U kunt te allen tijde een beroep doen op het recht van (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens. Snoeren schoen- en voetspecialist zal hierin tegemoet komen als het bewaren van de gegevens voor derden niet van aanmerkelijk belang is en wanneer er vervolgens wettelijke regelingen geen gegronde reden meer is uw gegevens langer te bewaren.
 
Autoriteit Persoonsgegevens
Mocht u een vraag hebben of u heeft een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens binnen ons bedrijf, staat het u vrij gebruik te maken van uw recht van bezwaar. U kunt eenvoudig bezwaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens op grond van de privacywetgeving.
U kunt uw vraag of klacht mondeling of schriftelijk kenbaar maken via:
 
Snoeren schoen- en voetspecialist
Heistraat 2
4847 NN Teteringen
Tel. 076 571 34 44
 
www.snoerenvoetspecialist.nl
Email: info@snoerenvoetspecialist.nl
 
KVK: 20022721

 
 
1100m2 aan schoenmode en fashion

1100m2 aan schoenmode en fashion

Persoonlijk en deskundig advies

Persoonlijk en deskundig advies

Koffie, lunch en lekkers in onze bistro

Koffie, lunch en lekkers in onze bistro

Team van eigen voetzorg-specialisten

Team van eigen voetzorg-specialisten

Gratis parkeren voor de deur

Gratis parkeren voor de deur